Support
ApolloThai
038456900
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
wybird | 2017-02-16 18:53:42.0 | Hits  1459
CSR-DIW: Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works มาตรฐานและแนวปฎิบัติที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดและส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินกิจกรรมด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร ที่จะต้องเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
wybird | 2017-02-16 13:09:08.0 | Hits  1191
โครงการ“สร้างฝายชะลอน้ำ” และ “การช่วยเหลือเด็กๆ เยาวชน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดชลบุรี” กิจกรรมร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงการให้กำลังใจ ผ่านกิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและทุพพลภาพ เป็นการปลูกฝังให้พนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน การได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทฯยึดถือปฎิบัติต่อเนื่องตลอดมา กิจกรรม 1. สร้างฝา...
wybird | 2017-02-16 12:33:42.0 | Hits  1047
โครงการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานคลิปวิดีโอ และส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา รวม 250,000 บาท โดยเป็นสื่อเผยแพร่สะท้อนมุมมองของความดีงาม ความมีน้ำใจไมตรีในสังคมไทย มีทีมสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งคลิปวีดีโอที่ผ่านเกณฑ์ 85 เรื่อง ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 420 คน โดยงานมอบรางวัล พร้อมทุนการศึกษา จัดขึ้นที่ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมทาง www.idemitsucontest.com
wybird | 2017-02-16 11:17:34.0 | Hits  1078
โครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูโรงเรียนตชด.ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ส่งโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน เข้าประกวดเพื่อขอรับทุนส่งเสริม รวมเงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 255,000 บาท มีโครงการจากโรงเรียนตชด.ทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก 52 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม และ แสดงผลงาน ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ในงานวันประกาศผลและมอบรางวัล ได้รั...
wybird | 2017-02-15 19:09:31.0 | Hits  1010
โครงการนี้ได้ถูกจัดขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งได้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า และยากจนในอุปการะของวัดโบสถ์วรดิตถ์อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และบริจาคชุดนักเรียน ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ ให้กับเด็ก ๆ ประมาณ 500 คน เพื่อให้เป็นการสร้างความสุข และเติมเต็มชีวิตน้อง ๆ ให้มีรอยยิ้มต่อไปในอนาคต
wybird | 2017-02-15 18:35:20.0 | Hits  1103
โครงการนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ด้วยมือของทุกคนเอง โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมด 500 ต้น ในพื้นที่จำนวน 5 ไร่ เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมต่อไป
wybird | 2017-02-15 17:58:07.0 | Hits  1071
โครงการนี้มีแนวคิดในการเติมคสามฝันเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เด็ก ๆ ชาวจังหวัดอุดรธานี ที่ไม่มีทะเลให้เห็น หรือให้เล่นใกล้บ้าน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยพาน้อง ๆ ทั้งหมด มาทำกิจกรรมร่วมกัน และพาเที่ยวทะเลพร้อมเข้าชม "Under Water World Pattaya" ซึ่งทำให้น้องได้เปิดประสบการณ์ใหม่ และประทับใจในน้ำใจของพี่ ๆ ทุกคนไปอีกนาน
wybird | 2017-02-15 17:15:13.0 | Hits  1092
จากการที่ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานที่มีคุณภาพภายในท้องถิ่น การส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชนในท้องถิ่นตามหลักของ CSR อีกด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงได้มีการออกสำรวจโรงเรียนในเขตจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการจัดการศ...
wybird | 2017-02-15 17:01:58.0 | Hits  1003
โครงการปันรักจากพี่สู่น้อง เป็นโครงการเพื่อปันความสุขโดยการจัดกิจกรรมกีฬาสี และนำสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้น้อง ๆ ในหลาย ๆ โรงเรียนเพื่อเป็นการสนับสนุนให้น้อง ๆ ทั้งหลาย มีความเป็นอยู่และสุขภาพที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใสพร้อมจะเป็นกำลังที่ดีให้กับประเทศชาติในอนาคตซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการเดินทางไปจัดกิจกรรมยังสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านหินซ้อน 2. โรงเรียนวัดท่าคล้อ 3. โรงเรียนวัดถ้ำเต่า
wybird | 2017-02-15 16:38:20.0 | Hits  992
เริ่มโครงการบริจาคโลหิต เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยโลหิต ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีผู้ใดประดิษฐ์คิดค้นสิ่งอื่น ๆ มาใช้แทนได้ การบริจาคโลหิต จึงเปรียบเสมือนการมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมโลกทุกคนที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ล่วงหน้า ว่าเราจะเป็นผู้ต้องการโลหิตเมื่อใด ทางบริษัท ฯ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพราะการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งนั้นอาจจะช่วยต่อลมหายใจ ชีวิต และครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งให้กลับขึ้นมาแข็งแรงอีกครั้งก็เป็นได้ บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จัดให้มีการบริจาคโลหิต ปีละ 2 ครั้ง ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
1 | 2
เจ้าของ:
 
จำนวนสินค้า
62
เยี่ยมชม
213181
เยี่ยมชมวันนี้
336